Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Isikuandmete kaitse

Isikuandmete kaitse on Logistika Pluss OÜ  jaoks väga oluline ning suhtume sellesse täie tõsidusega.

Meie privaatsuspoliitika kirjeldab, milliseid andmeid kogume, kui külastate meie kodulehekülge ning kandideerite tööle; millistel eesmärkidel kogutud andmeid kasutame; kui kaua andmeid säilitatakse ja millised on teie õigused kogutud andmetele.

Töötajal on õigus saada infot selle kohta, millistel eesmärkidel töötlevad Sinu isikuandmeid, samuti ka muud asjakohast infot selleks, et tagada õiglane ja läbipaistev isikuandmete töötlus. Üks võimalus info saamiseks on tutvuda käesoleva privaatsuspoliitikaga, mis kirjeldab, kuidas ning miks töötleme Sinu isikuandmeid.

Vastutav andmetöötleja

Ettevõtte nimi: Logistika Pluss OÜ

Aadress: Punane 73, Tallinn 13619

Telefon: +372 622 4600

E-post: info@logistikapluss.ee

Koduleht: www.logistikapluss.ee

Andmete kogumine ja töötlemine

1. Kodulehekülje külastamine

Kodulehe külastatuse seireks kasutame Google Analytics’i. Kogume ja säilitame andmeid selle kohta, milliseid Logistika Plussi kodulehekülgi külastate, külastuse aja ja kestuse, kasutatud operatsioonisüsteemi, brauseri, teenusepakkuja info ning milliste lehtede ja otsingumootorite kaudu jõudsite meie kodulehele. Me ei seo IP aadresse isikutega. Andmeid kasutame kodulehekülje pideva parendamise eesmärgil.

2. Tööle kandideerimine kodulehelt

Isikuandmed nagu kodanikunimi, aadress, telefoninumber, e-meili aadress ja muu info – kogutakse ainult tööle vabatahtlikul kandideerimisel CV vormi täitmisel või CV faili edastamisel läbi kodulehekülje.

Kandideerimisprotsessis kasutatakse andmeid, mida kandidaat on ise vabatahtlikult esitanud kas elulookirjelduses, kandideerimisavalduses, motivatsioonikirjas või töökoha taotlemise vormis.

Kandideerimisel läbi kodulehekülje võidakse küsida kandidaadilt lisa täiendavaid andmeid, mille suhtes on ettevõttel õigustatud huvi lähtuvalt konkreetsest töösuhtest eesmärgiga hinnata kandidaadi tööalast sobivust vabale ametikohale.

3.   Andmete säilitamine

Andmed kodulehekülje külastusstatistika kohta säilitatakse tähtajatult.

Värbamise konkurssi lõppedes valituks mitte osutunud kandidaatide andmeid ja ametikoha taotlemise vorme säilitatakse pärast värbamisotsuse tegemisest personaliosakonnas 1 kuu, mida paberkandjal olevad andmed hävitatakse ning elektroonilised ja personaliotsingu portaalis sisalduvad andmed kustutatakse.

Valituks mitteosutunud parimate kandidaatide andmeid säilitame personaliosakonnas 6 kuud, eesmärgiga teha mittevalituks osutunud kandidaatidele pakkumisi tulevikus korraldataval konkurssidel osalemiseks, tingimusel, et oleme kandidaadilt saanud selleks eraldi nõusoleku.

Läbi kodulehekülje kandideerinute andmeid säilitatakse samadel põhimõtetel, mitte sobivate kandidaatide andmeid 1 kuu ja parimate kandidaatide andmeid 6 kuud eesmärgiga tulevikus tööpakkumiste tegemiseks vakantsetele ametikohtadele.

Valituks osutunud kandidaatide andmeid kasutatakse töölepingu sõlmimiseks. Vajadusel küsime isikult täiendavaid andmeid. Töötajate andmete töötlemise tingimused on sätestatud menetlusjuhendis ja töösisekorrareeglites, töötajate privaatsuspoliitikas.

Kandidaadil on õigus saada infot selle kohta ja tutvuda oma andmetega personaliosakonnas, millistel eesmärkidel ja milliseid andmeid on kandidaadi kohta kogutud. Kandidaadil on õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta, võttes ühendust personaliosakonnaga ning seejärel kustutatakse selle isikuga seotud andmed andmebaasist.

4.   Andmete edastamine

Logistika Pluss ei edasta teie isikuandmeid kolmandatele isikutele. Andmeid võib edastada üksnes isikule või asutusele, kellel on otsene seadusest tulenev õigus ja põhjendatud vajadus.

5.   Teie õigused oma isikuandmetele

Teil on õigus:

  • tutvuda teie kohta käivate isikuandmetega,
  • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või kustutamist,
  • nõuda isikuandmete ülekandmist.

Teatud juhtudel on teil õigus nõuda teie kohta käivate isikuandmete töötlemise piiramist ja õigus esitada vastuväiteid teie kohta käivate isikuandmete töötlemisele.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb pöörduda Logistika Plussi poole sooviavaldusega e-kirja aadressile info@logistikapluss.ee

Kui tunne, et teie õigusi on rikutud, siis palume võtta meiega ühendust e-kirjaga: info@logistikapluss.ee

Kehtib alates: 25.05.2018

Viimati uuendatud: 25.07.2018